Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platná legislativa ve vztahu k provozu motorových manipulačních vozíků pro rok 2008.

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 

Zákon č. 465/2006 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 170/2007 Sb. (platnost od 1. 9. 2007)

 

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 507/2006 Sb. (platnost od 1. 1. 2007)

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 170/2007 Sb. (platnost od 1. 9. 2007)

 

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů

 

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků

 

Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

                       

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Nařízení vlády č. 591/2006 S., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

 

 

ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky – Terminologie

 

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

 

ČSN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy

 

ČSN EN 1726-1 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

 

ČSN EN 1726-2 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně – Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se zdviženým břemenem

 

ČSN EN 1551 (26 8810) Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad 10 000 kg

 

ČSN EN 1459 (26 8804) Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem

 

ČSN EN 1755 (26 8815) Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

 

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování + Změna Z1

 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

 

ČSN EN ISO 780 ( 770051) Obaly. Manipulační značky

 

ČSN 26 9110 Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800x1200 mm

 

ČSN 26 9630, ČSN 26 9631 Manipulační jednotka a regálová buňka. Návaznost rozměrů stykových ploch

 

ČSN 26 9632 Manipulační jednotka a zakládací zařízení. Návaznost rozměrů stykových ploch

 

ČSN EN 50272-3 (364380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie

 

TPG 403 01 Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel