Jdi na obsah Jdi na menu
 


 MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY.

 

          Motorové manipulační vozíky představují v současné době širokou paletu nejrůznějších druhů a provedení s možností použití různých přídavných zařízení. V zásadě za motorové vozíky považujeme takové, které mají vlastní zdroj pohonu pojezdu. Rozdělujeme je na vozíky elektrické (akumulátorové) a na vozíky se spalovacími motory. Ty mohou být také poháněné LPG nebo méně CNG. Z hlediska konstrukčního provedení mohou být plošinové, tahače, nízkozdvižné a vysokozdvižné. Vysokozdvižné známe čelní, čelní s bočně sedící obsluhou a boční. Mohli bychom pokračovat dále v rozdělení z hlediska ovládání, nosností, zdvihu, přenosu kroutícího momentu z motoru na hnací kola a v neposlední řadě bychom skončili u vozíků terénních, speciálních dálkově ovládaných či řízených laserově. Nejznámějším provedením je zřejmě čelní vysokozdvižný vozík s volantovým řízením s nosností 1 až 3,5 tuny. Pohyb těchto vozíků je buď ve venkovním prostředí nebo v prostředí uzavřeném, kde s ohledem na hygienické předpisy se pohybují buď vozíky elektrické nebo popř. vozíky na pohon LPG. Prostředí známe i další, až po extremně nebezpečné, např. prostředí s nebezpečím výbuchu atd. Do těchto prostředí musí být vozíky speciálně konstruované a schválené výrobcem. Jak vozíky elektrické, tak plynové představují určité odlišnosti a zvýšené riziko pro jejich provozovatele. To samozřejmě musí být zohledněno jak při školení obsluh vozíků, tak i u osob odpovědných za jejich provoz. V době, kdy legislativa všeobecně a i v oblasti motorových manipulačních vozíků doznala zásadních změn je třeba tyto změny aplikovat do každodenní práce s těmito stroji.

          Provozovatel motorových manipulačních vozíků musí vzít v úvahu právní předpisy včetně souvisejících nařízeních vlády a včetně předpisů dopravních. Nesmíme zapomenout, že motorové manipulační vozíky řadíme dle zákona do zvláštních motorových vozidel, tzv. samojízdných pracovních strojů kategorie SS a při provozu na pozemních komunikacích včetně účelových se musí příslušné předpisy respektovat. Dále musí vzít v úvahu technické normy. Ač jsou nezávazné, jsou platné a jejich obsah je považován za určité minimum, které je třeba v praxi bezpodmínečně dodržet. Technická dokumentace - návod na obsluhu a údržbu a zpracované  vnitřní směrnice pro místní podmínky doplňují celý svazek pokynů pro bezpečný provoz vozíků.

          Tím, že vozíky mohou být mobilní v celém objektu firmy a manipulují s břemeny do značných výšek, jsou rizika při práci s nimi velice různorodá. Mezi největší rizika patří převrácení vozíku z důvodu nebezpečné jízdy či z důvodu přetížení vozíku, kontakt vozíku s jiným strojem, pevnou překážkou nebo osobou, pád a sesunutí břemen na osoby pohybující se v nedovoleném prostoru, pád z rampy či nehoda při najíždění do vozidel, vagónů či výtahů.

          Většinu povinností zúčastněných osob formulují technické normy ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem. Provoz, údržba, opravy a technické kontroly a ČSN ISO 3691+Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy. Již zmíněné nařízení vlády navazující na konkrétní paragrafy zákoníku práce pak určují mimo jiné např. vybavenost vozíků ochrannými prvky, osobní ochranné pracovní prostředky nebo značení komunikací a dopravních cest pro provoz vozíků.

          Za technickou normu zásadní důležitosti můžeme považovat ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro jejich tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Jedná se o normu průřezového charakteru, která zásadním způsobem ovlivňuje danou oblast téměř ve všech oborech a odvětvích průmyslu v České republice. Jak vyplývá již z názvu, norma řeší širokou problematiku skladového hospodářství, které se v posledním období neustále rozrůstá. A zde představují vozíky skutečně neodmyslitelnou součást.

          Samozřejmě s ohledem na velký rozsah této problematiky a na další důležité aspekty při provozu motorových manipulačních vozíků se jedná v tomto článku pouze o jakýsi průřez touto oblastí, který by měly  znát zejména osoby, kterých se toto dotýká, tj. zástupci provozovatelů těchto nebezpečných strojních zařízení.

 

Zdroj : Miroslav Benc